کاهش کمک‌های امریکا به نیروهای هوایی افغانستان

گزارش تازه اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نشان می‌دهد که کمک‌های امریکا به نیروهای هوایی افغانستان کاهش یافته‌است.

بر بنیاد این گزارش که به کنگره امریکا ارایه شده از نزدیک به هشت میلیارد دالر کمک امریکا به افغانستان، نزدیک به دومیلیارد آن برای سال مالی ۲۰۱۹ اختصاص داده شده‌ که نسبت به بررسی سه ماه پیش سیگار، نزدیک به ۸۰ میلیون دالر کاهش را نشان می‌دهد.

در این گزارش آمده که مقدار پولی که از سوی امریکا به نیروهای هوایی افغانستان اختصاص داده شده‌ نزدیک به ۲۹۶ میلیون دالر بیشتر از پولی بوده‌است که به نیروهای زمینی اختصاص داده شده‌است.

گزارش افزوده که ۵۱ درصد این پول برای شرکت‌های قراردادی ترمیم‌کار، تدارکات پرژه‌ها و تأمینات نیروهای هوایی بوده‌اند و از آن بیش از ۵۳۱ میلیون دالر به هزینۀ تجهیزات و ترانسپورت اختصاص یافته‌است.

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که نیروهای هوایی افغانستان، هم‌اکنون ۱۸۳ هواپیما دارند که ۱۵۸ آن فعال استند.

بر بنیاد این گزارش، نیروهای هوایی افغانستان، در سه ماۀ اخیر ۱۲ هواپیمای «ای – ۲۹»، «یو اچ -۶۰» و «ام دی – ۵۳۰» دریافت کرده‌اند.

قرار است ایالات متحده پیش از پایان سال ۲۰۱۹میلادی، ده هواپیمای دیگر را نیز به این نیروها تحویل دهد.

در گزارش سیگار همچنین آمده که نیروهای هوایی افغانستان پروازهای شان را افزایش داده‌اند، اما آمادهگی‌های شان به علت محدود شدن «مشوره‌دهی مشاروان خارجی» کاهش یافته‌است.

به گفته سیگار پروازهای نیروهای هوایی افغانستان ۱۹درصد افزایش داشته‌ و این نیروها ماهانه به‌طور اوسط ۳۹۱۲ ساعت پرواز داشته‌اند.

مطالب مرتبط