غنی: بی‌عدالتی در شرق کابل جبران می‌شود

اشرف‌غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی در دیدار با شماری از باشندگان نواحی شرقی کابل گفته‌است که با این زون بی‌عدالتی صورت گرفته‌است و باید جبران شود.

ارگ ریاست ‌جمهوری در خبرنامه‌ای گفته که آقای غنی امروز یکشنبه، ۲۹ جدی با باشندگان ناحیه‌های ۱۲،۲۱ و ۲۲ و ولسوالی بگرامی کابل، دیدار کرده‌است.

خبرنامه افزوده که در این دیدار، باشندگان شرق کابل، مشکلات و پیشنهادهای خود را درباره ناامنی، مجازات دزدها، معارف و مکتب‌ها، جاده‌ها، کانال‌ها، شفاخانه‌ مجهز، غصب زمین، کمبود برق، ترانسپورت شهری، سرکوب زورمندان، مبارزه با مواد مخدر، کاریابی برای زنان، نبود کودکستان، کمبود تشکیل پولیس و جمع آوری و انتقال کثافات، با اشرف‌غنی شریک ساخته‌اند.

در مقابل، آقای غنی گفته‌است که با سمت شرق کابل، برخورد دوگانه صورت گرفته‌است و به شهردار کابل دستور داده تا «این بی‌عدالتی» جبران شود.

او افزوده که شرق کابل، به یک ساحه‌ انکشاف یافته مبدل خواهد شد. او به رییس شرکت برشنا، هدایت داده است که در مدت سه هفته مشکل شهروندان کابل به خصوص مشکل بل‌های صرفیه‌ی برق شان را حل کند، در غیر آن معاونین این اداره از وظیفه برکنار خواهند شد.

اشرف‌غنی گفته‌است: «در زمینه‌ی برق، رفتار دوگانه با مردم قابل قبول نیست.»

او همچنین گفته‌است که استخدام زنان در ادارات مختلف افزایش خواهد یافت و جلو غصب زمین نیز گرفته خواهد شد.

مطالب مرتبط