ارگ فرمان لغو ریاست اجرایی را صادر کرد

رییس جمهور غنی طی فرمانی ریاست اجراییه را ملغا کرد و اموال منقول آن را به اداره امور سپرد.

صدیق صدیقی؛ سخنگوی رییس جمهور امروز چهارشنبه، ۲۱ حوت در یک نشست خبری گفت که دوره حکومت وحدت ملی پایان یافته و مراسم تحلیف اشرف غنی با حضور نمایندگان داخلی و خارجی بر گزار شد و بعد از این ریاست اجراییه در تشکیل حکومت وجود ندارد.
سخنگوی رییس‌جمهور افزود که راه برای مذاکره با چهره‌های سیاسی معترض در زمینه نتیجه انتخابات باز است و ایجاد کابینه حکومت هم به دلیل همین گلایه‌های سیاسی به تعویق افتاده است.

در ماده اول حکم رییس‌جمهور هم آمده است،بر اساس ماده ۵۰ قانون اساسی پیرامون تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور و نیل به اهداف و برنامه‌های ملی در راستای حکومت‌داری سالم و دولت سازی، پاسخگویی بهتر به مردم، افزایش موثریت اجراآت، و همچنین با درنظرداشت تکمیل دوره حکومت وحدت ملی و اختتام فعالیت ریاست اجراییه لغو این بخش از چارچوب حکومت منظور است.

سخنگوی رییس‌جمهور همچین افزود: « مسأله‌ی انتخابات ختم است. وثیقه‌ انتخاباتی به برنده‌ انتخابات، از طریق کمیسیون مستقل انتخابات، داده شد و این پروسه ختم است. »

صدیقی ابراز امیدواری کرد که تمام چهره‌های سیاسی، به مخالفت‌های‌شان‌ پایان داده و یک جا با حکومت برای موفقیت در روند صلح و پایان جنگ، کار کنند.

مطالب مرتبط