بانک مرکزی ۱۲ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند

بانک مرکزی حکومت طالبان اعلام کرده‌ که ۱۲ میلیون دالر را به بازار عرضه می‌کند. این اقدام به منظور حفظ ثبات پول ملی در برابر ارزهای خارجی صورت می‌گیرد.صفحه رسمی بانک مرکزی در رشته توییت‌هایی نوشته‌است که این مناقصه قرار است روز شنبه، ۴ سرطان برگزار شو

بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی که شرایط لازم را داشته‌باشند، دعوت کرده‌است تا در این مناقصه شرکت کنند.

بانک مرکزی تاکید کرده که برندگان مناقصه باید تا پایان روز مناقصه حساب خود را تسویه کنند.

به گفته این بانک، پرداخت قیمت دالر عرضه‌شده به صورت قسمی پذیرفته نمی‌شود؛ بلکه باید به صورت نقدی به بانک مرکزی تحویل داده‌شود.

این در حالی ‌است که نرخ افغانی در برابر ارزهای خارجی به خصوص دالر در ماه‌های اخیر دچار نوسانات زیادی بوده‌است.

بانک مرکزی معمولا برای ثابت نگه‌داشتن نرخ افغانی در برابر دالر هر از گاهی دالر به بازار تزریق می‌کند.

مطالب مرتبط