سید احمد شاه سادات سرپرست وزارت مخابرات تعیین شد

مقام‌ها در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته‌اند که سید احمد شاه سادات، به دستور رییس جمهور غنی منحیث سرپرست این وزارت تعیین شده است.

یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات وتکنالوژی گفته است که سید احمد شاه سادات که قبلا معین این وزارت بود به دستور رییس جمهور غنی به عنوان سرپرست وزارت مخابرات تعیین شده است.

این در حالیست که هفته گذشته وظیفه عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات به اتهام فساد به حالت تعلیق در آمد.

پارلمان کشور درماه عقرب سال روان ۱۷ وزیر را که بودجه وزارت‌های شان را به مصرف نرسانده بودند به مجلس فرا خواند و هفت وزیر سلب صلاحیت شدند که وزیر مخابرات وتکنالوژی معلومانی نیز در جمع آنها شامل بود.

 

مطالب مرتبط