قتل مهسا؛ صرافان کابل اعتصاب کاری کردند

اتحادیه صرافان در پیوند به قتل مهسا دست به اعتصاب کاری زده و از حکومت می‌خواهد امنیت آنان را تامین کند.

یکی از اعضای اتحادیه صرافان کابل به خبرگزاری افق گفت صرافان کابل و ولایات امروز دست به اعتصاب کاری زدند و از حکومت می‌خواهند امنیت آنها را تامین کند. وی افزود: « چند روز پیش به دلیل کوتاهی حکومت در تامین امنیت، آدم ربایان دختر یکی از صرافان را ربوده بود و به قتل رساند، ما از حکومت می‌خواهیم که عاملان آن را باید اعدام کند.»

اتحادیه صرافان درحالی دست به اعتصاب کاری زده که هفته گذشته آدم ربایان دختر شش ساله یک صراف را از ساحه ۳۱۵ حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل اختطاف و برای رهایی او از خانواده‌اش صد هزار دالر در خواست کرده بود.

پولیس کابل می‌گوید پس از آن که خانواده طفل ربوده شده پول درخواست شده را در زمان معیین آن آماده کرده نتوانست ربایندگان در کمتر از ۲۴ ساعت این طفل خرد سال را به قتل رسانده بود. پولیس در پیوند به قتل مهسا دو تن را بازداشت کرده است.

مطالب مرتبط