تعطیلی مکاتب؛ طرح «آموزش از راه دور» به ریاست جمهوری فرستاده شد

وزارت معارف اعلام کرده‌است که طرحی را برای ارایه خدمات آموزشی در حالت اضطرار تهیه کرده و آن را به ریاست جمهوری فرستاده‌است.

وزارت امروز (چهارشنبه، ۶ حمل) در خبرنامه‌ای گفته‌است که طرح بدیل آموزش از راه دور به هدف ارایه خدمات آموزشی در دوره تعطیلات برای دانش‌آموزان، جلوگیری از ضیاع وقت، تکمیل نصاب آموزشی و استفاده موثر از دوره تعطیلات تهیه شده است.

در خبرنامه آمده این طرح پس از تاییدی ریاست جمهوری اجرایی خواهد شد.

وزارت معارف گفته که با تطبیق طرح تازه با استفاده از وسایل ارتباط همگانی زمینه آموزش از راه دور برای دانش‌آموزان تمامی دوره‌های آموزشی به سطح برنامه‌های «تعلمیات عمومی، تعلمیات اسلامی، سوادآموزی و تربیه معلم کودکان خارج از مکتب و کودکان عودت‌کننده و بی‌جاشد‌گان داخلی» فراهم خواهد شد.

اعلامیه افزوده که تلویزیون، رادیو، ساخت اپلیکیشن‌ها، تهیه‌ موادچاپی و ارایه خدمات آموزشی با استفاده از نیروی انسانی از گزینه‌هایی است که وزارت معارف با به‌کارگیری از آن‌ها، خدمات آموزشی در دوره تعطیلات را فراهم می‌کند.

بر بنیاد طرح بدیل آموزشی، تلویزیون و رادیوهای مرکزی، محلی دولتی و شماری از رسانه‌های خصوصی وزارت معارف را در راستای تطبیق ارائه آموزش از راه دور کمک می‌کنند.

به گفته وزارت معارف، در اجرای طرح آموزش از راه دور تمام توصیه‌های وزارت صحت عامه درنظر گرفته خواهد شد.

قرار است طبق این طرح، مضامین نصاب درسی به دو بخش «خودآموز یا علوم اجتماعی و مضامین ساینسی» تقسیم شود.

وزارت معارف زمینه تدریس علوم اجتماعی را از طریق رادیو‌های مرکزی و محلی فراهم می‌کند؛ اما زمینه آموزش علوم ساینسی از طریق تلویزیون‌ها فراهم خواهد شد.

در اعلامیه وزارت معارف همچنین آمده که آزمون درس‌های ارایه شده نیز از طریق وسایل ارتباط هم‌گانی و سایر گزینه‌ها، در وسط سال از دانش‌آموزان گرفته خواهد شد.

وزارت معارف از خانواده‌ها خواسته‌است که فرزندان خود را برای فراگیری آموزش از راه دور تشویق و از آموزش آن‌ها به صورت مکرر نظارت کنند.

طبق طرح وزارت معارف، شوراهای میثاق شهروندی، نهادهای جامعه مدنی، شبکه‌های جوانان، رسانه‌ها، شهروندان و والدین نقش نظارتی از پروسه آموزش از راه دور را دارند.

مطالب مرتبط