لباس متفاوت زنان و کوچی‌های مغول | عکس

پادشاهان و ملکه های مغول هر یک خیاط و کارگاه دوخت لباس مخصوص داشتند اما اکنون کوچی‌ها خود این لباس ها را می دوزند.

پوشش کوچی‌های مغول نظر این عکاس را به خود جلب کرده است. او می گوید: در گذشته پادشاهان و ملکه های مغول از این لباس های سنتی که با جواهرات تزئین شده می پوشیدند.

وی افزود: پادشاهان و ملکه های مغول هر یک خیاط و کارگاه دوخت لباس مخصوص داشتند اما اکنون عشایر خود این لباس ها را می دوزند.

منیکونز گفت: کوچی‌ها تلاش می‌کنند تا این فرهنگ را حفظ کرده و آن را به آیندگان منتقل کنند.

مطالب مرتبط