تاریخ شروع امتحان سالانه مکاتب مناطق سردسیر اعلام شد

براساس تقسیم اوقات وزارت معارف، آزمون سالانه مکاتب سردسیر که به دلیل شیوع کرونا در زمان معین آن اخذ نشده، قرار است از ۱۰ حوت سال جاری آغاز شود.طبق این تقسیم‌اوقات، امتحان صنوف اول الی چهارم در مناطق سردسیر از ۲۰ حوت و صنوف چهارم الی دوازدهم، از ۱۰ حوت آغاز خواهد شد.

وزارت معارف گفته که در مکاتب مناطق سردسیر از صنف اول – دوازدهم صرف امتحان سالانه اخذ می‌شود و نمرات دانش آموزان از روی (۱۰۰) محاسبه می‌شود.

این وزارت تاریخ شروع سال جدید تعلیمی در مناطق سردسیر را سه حمل و مناطق نهایت سردسیر را اول ثور اعلام کرده است.

در سال جاری مکاتب به دلیل شیوع کرونا، چندین ماه تعطیل بود.

مطالب مرتبط