عکس| فوران مهیب آتشفشان سینابونگ

کوه آتشفشان سینابونگ در اندونزی صبح سه شنبه فوران کرد و ستونی از خاکستر آسمان منطقه را فراگرفت مقامات سوماترای شمالی ۱۳ انفجار و فوران گدازه‌ها را ثبت کرده اند که ارتفاع خاکستر و دود تا چند هزار متر نیز رسیده است.

مطالب مرتبط