سرپرست اداره راه آهن طالبان با سفیر ترکمنستان دیدار کرد

اداره راه آهن افغانستان که تحت کنترل طالبان است از دیدار بخت‌الرحمن شرافت؛ سرپرست این اداره با سفیر ترکمنستان در کابل خبر داده است.

blank

اداره راه آهن افغانستان که تحت کنترل طالبان است اعلام کرده که بخت‌الرحمن شرافت؛ سرپرست این اداره با خواجه عوض‌اوف؛ سفیر ترکمنستان در کابل دیدار کرده است

بربنیاد خبرنامه اداره راه آهن طالبان در این دیدار سفیر ترکمنستان خواهان مشخص شدن زمین برای آغاز کار عملی ساخت هنگرها و خطوط فرعی جدید در مسیر ترانزیتی بندر هرات – تورغندی شده است.

در خبرنامه طالبان همچنین آمده است که سرپرست اداره راه آهن این گروه در پاسخ به این خواست گفته که کمیته‌ای را به ولایت هرات فرستاده که به زودی زمین را تعیین و با والی هرات به توافق  خواهد رسید.

مطالب مرتبط