فائو درباره ادامه خشکسالی در افغانستان هشدار داد

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) درباره خشکسالی در افغانستان هشدار داده و می‌گوید که تکرار خشکسالی دغدغه‌ اصلی کشاورزان افغانستان است و میزان کشت در افغانستان به شدت کاهش یافته است.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) امروز سه‌شنبه، ۱۹ جدی، با نشر گزارشی گفته است که سطح کشت در افغانستان به شدت کاهش یافته است.

در بخشی از این گزارش آمده است که ۷۰ درصد از کشاورزانی که بیش از دو هکتار کشت می‌کنند، کاهش سطح زیر کشت را گزارش کرده‌اند، در حالی که در میان کشاورزان کم‌تر از یک هکتار، ۶۳ درصد از کاهش سطح زیر کشت گفته‌اند.

به گفته فائو، آفات حیوانی، بیماری‌های گیاهی و علفچرها نگرانی‌های دیگر کشاورزان اند.

در گزارش این سازمان آمده است که مرگ‌ومیر حیوانات و عدم فروش دام دو چالش بزرگ دامداران است.

این در حالی است که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان مصروف کشاورزی و دامداری است و از این طریق امرار معاش می‌کنند.

طی سال‌های اخیر خشکسالی در کنار بی‌ثباتی، باعث فقر و گسترش ناامنی غذایی شده است.

طبق آمار، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشری دارند.

مطالب مرتبط