سازمان ملل: ۷۰ درصد افغان‌ها قادر به تهیه نیازهای اولیه‌شان نیستند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از مصرف کم مواد غذایی و درآمد ناچیز زنان افغانستان نسبت به مردان خبر داده است و می‌گوید که ۷۰ درصد افغان‌ها قادر به تهیه نیازهای اولیه‌شان نیستند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که زنان در افغانستان نه‌تنها از فضاهای عمومی محدود شده‌اند، بلکه حالا غذای کمتری مصرف می‌کنند و نابرابری درآمدشان در مقایسه با مردان بیشتر شده است.

حالا تنها ۶ درصد زنان شغل دارند، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۱۲ درصد بود.

سال گذشته طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان ملل منع کرد.

بنابر «شاخص معیشتی

سازمان ملل: ۷۰ درصد افغان‌ها قادر به تهیه نیازهای اولیه‌شان نیستند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از مصرف کم مواد غذایی و درآمد ناچیز زنان افغانستان نسبت به مردان خبر داده است و می‌گوید که ۷۰ درصد افغان‌ها قادر به تهیه نیازهای اولیه‌شان نیستند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که زنان در افغانستان نه‌تنها از فضاهای عمومی محدود شده‌اند، بلکه حالا غذای کمتری مصرف می‌کنند و نابرابری درآمدشان در مقایسه با مردان بیشتر شده است.

حالا تنها ۶ درصد زنان شغل دارند، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۱۲ درصد بود.

سال گذشته طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان ملل منع کرد.

بنابر «شاخص معیشتی ناامنی (اس‌آی‌آی)» که با ۱۷ شاخص غیرپولی در سه بخش میزان محرومیت یک جامعه مشخص می‌شود، حدود ۷۰ درصد افغان‌ها محروم‌اند و قادر به تهیه نیازهای اولیه خود از جمله غذا، دسترسی به درمان و کار نیستند.

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است که برگشت حقوق زنان برای هرگونه بهبود از جمله اقتصاد افغانستان «حیاتی» است.

ناامنی (اس‌آی‌آی)» که با ۱۷ شاخص غیرپولی در سه بخش میزان محرومیت یک جامعه مشخص می‌شود، حدود ۷۰ درصد افغان‌ها محروم‌اند و قادر به تهیه نیازهای اولیه خود از جمله غذا، دسترسی به درمان و کار نیستند.

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است که برگشت حقوق زنان برای هرگونه بهبود از جمله اقتصاد افغانستان «حیاتی» است.

سازمان ملل: ۷۰ درصد افغان‌ها قادر به تهیه نیازهای اولیه‌شان نیستند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از مصرف کم مواد غذایی و درآمد ناچیز زنان افغانستان نسبت به مردان خبر داده است و می‌گوید که ۷۰ درصد افغان‌ها قادر به تهیه نیازهای اولیه‌شان نیستند.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای درباره وضعیت اقتصادی افغانستان گفته که زنان در افغانستان نه‌تنها از فضاهای عمومی محدود شده‌اند، بلکه حالا غذای کمتری مصرف می‌کنند و نابرابری درآمدشان در مقایسه با مردان بیشتر شده است.

حالا تنها ۶ درصد زنان شغل دارند، در مقایسه با سال ۲۰۲۲ که ۱۲ درصد بود.

سال گذشته طالبان زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی داخلی و بین‌المللی از جمله سازمان ملل منع کرد.

بنابر «شاخص معیشتی ناامنی (اس‌آی‌آی)» که با ۱۷ شاخص غیرپولی در سه بخش میزان محرومیت یک جامعه مشخص می‌شود، حدود ۷۰ درصد افغان‌ها محروم‌اند و قادر به تهیه نیازهای اولیه خود از جمله غذا، دسترسی به درمان و کار نیستند.

در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل آمده است که برگشت حقوق زنان برای هرگونه بهبود از جمله اقتصاد افغانستان «حیاتی» است.

مطالب مرتبط