۹.۵ میلیون افغان به خدمات صحی دسترسی ندارند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرده است که ۹.۵ میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی دسترسی ندارند.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) امروز یک‌شنبه، ۸ دلو، اعلام کرده که حدود ۹.۵ میلیون نفر در افغانستان در مناطقی زندگی می‌کنند که به امکانات صحی دسترسی ندارند.

این نهاد همچنین گفته که با شرکایش متعهد به فراهم‌ساختن زمینه‌ دسترسی هر کودک، زن و خانواده به خدمات صحی است.

کمبود تعداد مراکز صحی، داکتر، دارو و تجهیزات از مشکلات اصلی نظام صحی افغانستان عنوان می‌شود.

این وضعیت پس از فروپاشی دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱ و قطع‌ کمک‌های خارجی وخیم‌تر شده است.

از سوی دیگر، محدودیت‌های طالبان نیز دسترسی به خدمات صحی را با چالش مواجه کرده است. در برخی از ولایت‌ها طالبان زنان مجرد و بدون محرم را از دسترسی به خدمات صحی منع کرده‌اند.

همچنین در برخی مناطق داکتر مرد اجازه‌ تداوی بیماران زن را ندارند؛ در شرایطی که داکتران زن کم است و دانشگاه‌ها نیز به روی دختران بسته شده است.

مطالب مرتبط