حکمتیار از رهبر طالبان خواست مکاتب را به روی دختران باز کند

گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی بار دیگر از رهبری طالبان خواسته است تا مکاتب دخترانه را بازگشایی کند و نیز دیگر حقوق زنان را اعاده کند.

گلبدین حکمتیار؛ رهبر حزب اسلامی بار دیگر از رهبری طالبان خواسته است تا مکاتب دخترانه را بازگشایی کند و نیز همه حقوق زنان را تامین کند.

وبسایت دیلی شهادت متعلق به حزب اسلامی امروز دوشنبه، 10 ثور برخی خواسته‌های گلبدین حکمتیار از رهبر طالبان را منتشر کرده‌است.

در این مطلب آمده‌است که تامین حق تعلیم و دیگر حقوق زنان، بازگشایی مکاتب دخترانه، توجه به علوم عصری و یکجا سازی مکتب و مدرسه از خواسته‌های رهبر حزب اسلامی است.

گلبدین حکمتیار همچنین در بخش حکومت‌داری از رهبر طالبان خواسته که در معاشات مقام‌ها و کارمندان حکومت طالبان تعادل برقرار کند و معاشات مطابق عواید دولت باشد. به گفته او، این معاشات اکنون متعادل نیست و معاش یکی 50 برابر معاش دیگری است.

او همچنین چاپ بی‌رویه بانک‌نوت‌های افغانی را برای پرداخت معاشات گزاف برای اعضای طالبان را به ضرر افغانستان خوانده و گفته که چنین کار «حرام قطعی» است.

رهبر حزب اسلامی تاکید کرده که روش سربازگیری طالبان در مقابل پول باید پایان یابد.

این خواسته‌های حکمتیار در حالی مطرح می‌شود که طالبان اخیراً دیدارهای حکمتیار با مردم را محدود کرده و دلیل آن انتقادهای رهبر حزب اسلامی در رابطه به منع آموزش دختران از سوی طالبان خوانده می‌شود. طالبان به صورت مستقیم به انتقادهای حکمتیار پاسخ نداده‌اند.

.

وبسایت دیلی شهادت متعلق به حزب اسلامی امروز دوشنبه، 10 ثور برخی خواسته‌های گلبدین حکمتیار از رهبر طالبان را منتشر کرده‌است.

در این مطلب آمده‌است که تامین حق تعلیم و دیگر حقوق زنان، بازگشایی مکاتب دخترانه، توجه به علوم عصری و یکجا سازی مکتب و مدرسه از خواسته‌های رهبر حزب اسلامی است.

گلبدین حکمتیار همچنین در بخش حکومت‌داری از رهبر طالبان خواسته که در معاشات مقام‌ها و کارمندان حکومت طالبان تعادل برقرار کند و معاشات مطابق عواید دولت باشد. به گفته او، این معاشات اکنون متعادل نیست و معاش یکی 50 برابر معاش دیگری است.

او همچنین چاپ بی‌رویه بانک‌نوت‌های افغانی را برای پرداخت معاشات گزاف برای اعضای طالبان را به ضرر افغانستان خوانده و گفته که چنین کار «حرام قطعی» است.

رهبر حزب اسلامی تاکید کرده که روش سربازگیری طالبان در مقابل پول باید پایان یابد.

این خواسته‌های حکمتیار در حالی مطرح می‌شود که طالبان اخیراً دیدارهای حکمتیار با مردم را محدود کرده و دلیل آن انتقادهای رهبر حزب اسلامی در رابطه به منع آموزش دختران از سوی طالبان خوانده می‌شود. طالبان به صورت مستقیم به انتقادهای حکمتیار پاسخ نداده‌اند.

مطالب مرتبط