موضوعات داغ

بودجه نیروهای دولتی ۳۲۴ میلیون دالر کاهش یافته است

وزارت مالیه اعلام کرد که ۳۲۴ میلیون دالر در بودجه نیروهای دفاعی و امنیتی کشور کاهش به میان آمده است.

این وزارت دلیل این اقدام را صرفه‌ جویی در اداره‌های پر مصرف عنوان کرده است.

بر بنیاد آمار این وزارت، مجموع بودجه سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان سالانه ۵.۵ میلیارد دالر است که از این میان ۵۰۰ میلیون آن از بودجه ملی این کشور و متباقی از کمک‌های خارجی تمویل می‌شود.

عبدالحبیب زدران؛ معین مالی و اداری این وزارت روز پنجشنبه، ۳۰ عقرب گفت که بیشترین بودجه به سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان اختصاص می‌یابد و پرمصرف‌ترین وزارت‌ها نیز وزارت‌های دفاع و داخله است.

او افزود: «در بودجه سال آینده در بخش وزارت‌های داخله و دفاع ما در حدود ۳۰۰ میلیون دالر را صرفه‌جویی کردیم یعنی بودجه شان را کم کردیم. ما معیارهای درستی را برای سنجش یا پیش‌بینی بودجه را امسال در نظر گرفته ایم».

فضل وهاب ممتاز؛ مسؤ ول کمیسیون صرفه‌جویی سکتور امنیتی در وزارت مالیۀ گفت که از مجموع بودجه سکتور امنیتی و دفاعی ۶۷ در صد به وزارت دفاع و ۳۳ در صد به وزارت داخله اختصاص داده می‌شود.

صرفه‌جویی در مصارف وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی بر اساس فرمان ریاست جمهوری به منظور جلوگیری از فساد اداری عملی شده است.

آقای ممتاز افزود که در سه سال آینده وزارت مالیه در نظر دارد تا مصارف سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان، یک میلیارد کاهش یابد.

مطالب مرتبط