خان‌محمد تکل، سرپرست وزارت انرژی و آب شد

منابع دولتی گفته‌اند که خان‌محمد تکل به عنوان سرپرست وزارت انرژی و آب تعیین شده‌است.

آقای تکل تا مقطع ماستری در هند تحصیل کرده و پیش از این به عنوان مشاور رییس ‌جمهور در امور زیربنا فعالیت کرده و از سرطان ۱۳۹۷ تاکنون به عنوان معین آب وزارت انرژی و آب ایفای وظیفه می‌کرده‌است.

این در حالی است که محمدگل خلمی؛ سرپرست پیشین وزارت انرژی و آب به تاریخ ۱۸ جدی استعفا کرد.

آقای خلمی از سه سال به‌این‌سو در وزارت انرژی و آب به عنوان معین انرژی کار کرده‌بود و از یک ونیم سال به این‌سو سرپرست وزارت انرژی و آب بود.

او اخیرا و پس از آن که درخواست مرخصی یکماهه‌اش به منظور بیماری، از سوی ریاست جمهوری رد شد، مجبور به استعفا شد.

مطالب مرتبط