افراد «زورمند» داکتران شفاخانه علی جناح را لت‌وکوب کردند

وزارت صحت عامه می‌گوید که شماری از افراد زورمند، داکتران و پرسنل صحی شفاخانه محمدعلی جناح در غرب کابل را که مرکز تداوی بیماران کووید ۱۹ است، لت‌وکوب کرده‌اند.

این وزارت گفته‌است که معین عرضه خدمات صحی این وزارت برای بررسی موضوع به این شفاخانه رفته‌است.

در همین حال مسوولان در شفاخانه‌ محمدعلی جناح می‌گویند که بسته‌گان یک قربانی بیماری کووید – ۱۹ این داکتران و کارمندان صحی را لت‌وکوب کرده‌اند و اکنون داکتران نیز دست به اعتصاب زده‌اند.

محمدداوود؛ رییس این شفاخانه گفته‌است که یک بیمار مبتلا به کرونا که در حالت وخیم قرار داشت، بستگانش می‌خواستند او را به بخش ویژه این شفاخانه منتقل کنند؛ اما به‌دلیل نبود ظرفیت در این بخش این بیمار جان داد.

به گفته او، نزدیکان این بیمار سه نفر به شمول کارمندان صحی و اداری شفاخانه‌محمدعلی جناح را لت‌وکوب کرده و شیشه‌های برخی از اتاق‌ها را شکستانده‌اند.

رییس این شفاخانه گفته‌است که در حال حاضر داکتران و کارمندان شفاخانه دست به اعتصاب زده‌اند.

به گفته او، نیروهای پولیس از حوزه امنیتی و هیأتی از وزارت صحت عامه به شفاخانه محمدعلی جناح رسیده‌اند و تلاش می‌شود تا به اعتصاب داکتران پایان داده شود.

این نخستین رویداد لت‌وکوب داکتران از سوی بستگان مریضان نیست. پیش از این نیز داکتران و کارمندان صحی در شفاخانه‌های استقلال و افغان جاپان در کابل که به بیماران کووید ۱۹ اختصاص یافته، مورد لت‌وکوب و توهین قرار گرفته‌اند.

مطالب مرتبط