رییس جمهور غنی، مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی را از مداخله در انتخابات منع کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در دو فرمان جداگانه مقام‌های دولتی را از مداخله در امور انتخابات ریاست جمهوری سال آینده منع و برای رفتار نیروهای امنیتی در این روند نیز مواردی را مشخص کرده است.

در فرمان عدم مداخله مقامات دولتی در انتخابات که امروز از سوی ریاست جمهوری نشر شد آمده است که مقام‌ها و کارکنان دولتی باید بی‌طرفی را در جریان انتخابات رعایت کنند و از موقف خود به‌منظور تقویت یا تضعیف موقف نامزد مشخص استفاده نکنند.

«اجتناب از فراهم‌نمودن تسهیلات و منابع دولتی به نفع کاندیدای مشخص مگر اینکه طبق احکام قانون طورمساوی فراهم‌شده باشد.» نیز از نکاتی است که در این فرمان به آن تاکید شده است.

در این فرمان همچنان اعمال نفوذ مقام‌های دولتی بر رای‌دهندگان به مقصد اظهار یا افشای رأی آن‌ها یا وادار ساختن شان به رای دادن به نامزد مشخص، ورود به مراکز و محلات ثبت نام رای‌دهندگان، مراکز رای‌دهی و شمارش آرا با اسلحه و یا محافظان مسلح، دعوت یکی از کاندیدان انتخابات ریاست‌جمهوری درافتتاح پروژه‌ها یا محافل رسمی، مواردی است که منع قرار داده شده است.

در فرمان رییس جمهور بر حفظ معلومات انتخاباتی، عدم پیشنهاد استخدام کارمندان دایمی و موقت برای کمیسیون انتخابات و عدم تهدید کارمندان انتخاباتی از سوی مقام‌ها و کارکنان دولتی تاکید شده است.

همچنان در فرمان برخورد نیروهای امنیتی در روند انتخابات آمده است که این نیروها مکلف‌اند که با کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی همکاری کرده و تامین امنیت انتخابات و اشتراک فعال مردم به ویژه زنان را در آن سهل سازند.

رییس جمهور غنی در این فرمان افزوده که نیروهای امنیتی باید در جریان انتخابات خود بی‌طرفی اختیار کنند، از ورود افراد مسلح در مراکز انتخاباتی جلوگیری کرده و در صورت تشنج تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کنند.

در فرمان‌ها آمده که کسانی که از این دو فرمان تمرد کنند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهد گرفت.

مطالب مرتبط